Zorg voor Samenhang!

Teken het Pamflet
-->

Pamflet
Zorg voor Samenhang

Als huisarts ben ik een betrouwbaar anker en kompas in een complexe zorgwereld. Patiënten raken daarin zelf al gauw de weg kwijt. Wie echt kwetsbaar is, valt steeds vaker tussen de wal en het schip, zeker in de regio. Zonder verandering ziet de toekomst van de zorg voor de patiënt er somber uit. De tijd dringt! Als huisarts heb ik de overtuiging dat het anders moet en kan.

Alles zou er in ons zorgsysteem op gericht moeten zijn om samenwerking te versterken. In plaats daarvan staan we los van elkaar op smeltende ijsschotsen. Tijd, geld en kwaliteit lekken in rap tempo weg. Niet de opdracht tot concurrentie, maar de wil tot samenwerking moet leidend zijn.

Daarom deze oproep aan politiek, verzekeraars en zorgverleners.
Maak samenhang door samenwerking het leidende principe in de zorg, voor én met de patiënt.
  1. Herken de blokkades en financiële schotten die samenwerking frustreren en bureaucratiseren;
  2. Stop de leegloop van zorgprofessionals door meer erkenning van en vertrouwen in de kwaliteit van hun werk. Alleen zo kan adequate zorg beschikbaar en betaalbaar blijven;
  3. Herpak het politieke mandaat. Zorg is gebaat bij een duurzame herinrichting en pijnlijke keuzes. Dat is het mandaat en de verantwoordelijkheid van de politiek.

Zonder regie geen gezamenlijkheid

Er is in Nederland regie nodig om tot een werkbare samenhang in de zorg te komen. Decennia van concurrentie- en productiegericht denken hebben de noodzaak van samenwerking weggedrukt. Om die terug te krijgen is een plan nodig. Een plan van de minister van VWS en de Tweede Kamer hoe die samenwerking in de zorg in Nederland weer centraal te stellen, in een evenwichtig netwerk samen met ziekenhuizen, spoedposten, verpleeghuizen en thuiszorg. Erken de groeiende schaarste, en neem passende maatregelen die de zorg voor kwetsbare patiënten en regio’s verbetert. Schrap de bureaucratie, versterk het vertrouwen in professionals en biedt hen ruimte voor de uitoefening van hun vak.

Zorgverzekeraars past een ondersteunende rol in financiering en ideeën. Luister en bespreek zonder te dicteren.

En tot slot wij zorgverleners zelf: denk en beslis mee, over samenhangende oplossingen die in de eigen regio gaan werken. Laten we niet afwachten maar elkaar aanspreken en de ongemakkelijkheid niet schuwen.

Als huisarts zie ik dit – mede namens mijn patiënten – als de enige zinnige weg voorwaarts. Samen met veel van mijn collega-zorgverleners. Dus collega’s: teken mee!
Ja, ik sta achter dit Pamflet 'Zorg voor Samenhang'
en ik teken hiervoor:* verplichte velden
Ik ben

 

 

Steun deze oproep aan politiek, verzekeraars en zorgverleners.

Help mee en zorg dat zoveel mogelijk collega-zorgverleners, artsen, verpleegkundigen en andere sympathisanten het pamflet 'Zorg voor Samenhang' tekenen.

 

 

 

Zorg voor Samenhang: de achtergrond

In mijn wachtkamer zie ik dagelijks het effect van concurrentie- en productiegericht denken op de samenwerking. Juist mijn kwetsbare patiënten - ouderen, psychiatrische patiënten, chronisch zieken en jongeren met psychische problemen – zijn daar de dupe van.

De huisartsenzorg verstopt

Psychiatrische patiënten krijg ik pas na vele maanden soebatten op de juiste plek in de GGZ. Voor mijn bejaarde patiënt met een longontsteking, krijg ik pas na eindeloos bellen een bed in een ziekenhuis. Jongeren in mijn wachtkamer met serieuze gedragsproblemen worden door een tegenstribbelende gemeente niet of veel te laat van juiste zorg voorzien. Voor de patiënt die thuis behandeld wordt, lukt het mij niet om wijkverpleging te regelen vanwege grote personeelstekorten. Spoedeisende hulpen van ziekenhuizen raken overvol. Ik zie dat patiënten steeds meer in de war raken door constante en onveilige medicatiewisselingen omdat de meest basale medicijnen niet leverbaar zijn ten gevolge van doorgeschoten preferentiebeleid. Bureaucratie opgeworpen door partijen, die tot in het extreme alles willen reguleren is.

Complexe zorg vereist samenwerking

De groep patiënten met meerdere ziektes neemt toe en daarmee de complexiteit van hun zorgvraag. Dit kan alleen in samenhang optimaal behandeld worden. De complexiteit van hun klachten moet leidend zijn en niet een financieel belang. Door instellingen samen verantwoordelijk te maken en te laten samenwerken ontstaat de zorg pas echt op de juiste plek.

De politiek aan zet

De minister van VWS moet verantwoordelijkheid nemen voor het opheffen van de belemmeringen die samenwerking frustreren. Hij kan zich niet langer verschuilen achter de ‘marktpartijen’. Het principe ‘regel landelijk wat moet, regionaal waar het kan’ werkt alleen als in regio’s kan worden samengewerkt tussen de verschillende zorgorganisaties en -professionals, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Identificeer de te voorziene problemen en zet gericht beleid in.
Het advies “dichtbij als het kan, verder weg als het moet” herkennen vrijwel al onze patiënten, stel dan ook vast hoeveel grote, gespecialiseerde ziekenhuizen en hoeveel kleinere ziekenhuizen er nodig zijn voor een goede landelijk dekking. Wat is er nodig voor een optimaal netwerk waarin naadloos samengewerkt kan worden. Zodat de patiënt erop kan vertrouwen dat hij op de goede plek wordt behandeld.

Plan vereist visie en regie …

Zonder eensluidende visie geen plan, zonder regie geen uitvoer. Juist die heldere visie op de curatieve zorg in Nederland ontbreekt echter momenteel. Door dit pamflet massaal te steunen kunnen we een publiek debat organiseren. Met als uiteindelijke doel een hoorzitting in de Tweede Kamer over het huidige gebrek aan regie én oplossingsrichtingen voor de toekomst.

Actiecomité Het Roer Moet Om

11 juni 2019